چاپ کردن این صفحه

وحشت از خیابان

13 فروردين 1398

وقتی وارد اتاق شد چشمانش نگران و خسته به نظر می رسید. شوهرش او را همراهی می کرد بعد از حال و احوال مختصر ابتدا مرد شروع صحبت کرد و گفت: با شما از طریق مجله خوب روزهای زندگی آشنا شده ایم. هر ماه دو شماره این مجله خانوادگی دیگر را برای همسرم می خرم و به خانه می برم.

 

 

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید